kongsberg hybelmotell

Kongsberg Hybelmotell - Terms and Conditions

Reservasjoner

Antall rom som skal leveres av Kongsberg Hybelmotell, skal fremgå av bekreftelsen. Kongsberg Hybelmotell gjør sitt beste for at spesielle ønsker blir møtt, men kan ikke garanteres. Beboer må være over 20 år. 

Overnattingsrom

Oversendelsen av denne avtalen ansees som overlevering av tjenesten. Hybelrommet aksepteres «som den er» i samsvar med informasjon, tegninger og bilder på Kongsberghybelmotell.no. Kunden må akseptere mindre avvik fra oppgitte informasjon om hybelrommet. 

 

Avtalens gyldighet

Avtalt beløp fra-til dato og priser er bindende for begge parter. 

Mislighet

Dersom hybelrommet ikke er i samsvar med avtalt vilkår, skal kunden gi beskjed til Kongsberg Hybelmotell innen rimelig tid etter at forholdet blir oppdaget. Forsinket reklamasjon medfører tap av evt misligholdsanksjoner. 

Dersom kunden påfører hybelen skade, vil Kongsberg Hybelmotell utbedre forholdet til kundens kostnad. Alle rom er røykefrie, overtredelse vil bli bøtelagt med kr 5000,-. Dersom kunden misligholder sine forpliktelser etter avtalen, kan Kongsberg Hybelmotell deaktivere kundens adgangskort og fullføre utsjekk av kunden 1 dag etter at Kongsberg Hybelmotell har sendt varsel om mislighold. Dyrehold er ikke tillatt, brudd på dette vil medføre ekstra kostnad for vask på kr 1500,-

Ved utsjekk skal hybelen overleveres godt vedlikeholdt. Ved uaktsom bruk som krever ekstra rengjøring vil dette bli belastet kunden. 

Ved vesentlig mislighold av avtaler kan Kongsberg Hybelmotell terminere avtalen og iverksette utsjekking av umiddelbar virkning. Betalingsmislighold og bruk i strid med avtalen ansess som vesentlig mislighold. Kunden aksepterer at Kongsberg Hybelmotell får håndpant i alle eiendeler som leggers igjen på hybelen etter utsjekk. Dersom Kongsberg Hybellmotell vurderer at eiendelene har begrenset økonomisk verdi, står Kongsberg Hybelmotell fritt til å kaste eiendelene uten varsel. 

 

Kundes disponering av hybel

Kunden plikter til å ivareta hybelen med tilbørlighet aktsomhet og i alminnelig god stand. Kunde plikter å sette seg inn i branninstrukser  som  er plassert i hver hybel. Kunden må for øvrig opptre i samsvar med de til enhver tid gjeldene husorden regler. 

Kongsberg Hybelmotell tillater ikke fester på hybelene, og vekter har rett til å avvise enhver beboer som bryter reglementet. Kongsberg Hybelmotell forbeholder seg retten til å nekte adgang eller avslutte leieforholdet uten refusjon av kostnadene til enhver beboer som skaper ordensforstyrelser. 

Kunden skal gi Kongsberg Hybelmotell adgang til hybelen for rengjøring og for øvrig nødvendig vedlikehold.

Kunden skal varsle Kongsberg Hybelmotell umiddelbart dersom det oppdages skade på eiendommen. 

 

Kongsberg Hybelmotell – Terms and Conditions

Avbestilling

Leietaker må være over 20 år og blir kontaktperson og ansvarlig for bestillingen. Det er ikke tillatt med fremleie av hybelen. Bestiller er ansvarlig økonomisk for påførte skader av inventar, samt manglende utstyr ved avreise. All form for næringsvirksomhet er forbudt. Alle avbestillinger og endringer på en reservasjon skal sendes skriftlig til kongsberg@hybelmotell.no for å regne som gyldig.

Avbestilling og endring av oppholdet 1-7 døgn. Avbestilling samme dag som innsjekk blir belastet 100% i sin helhet. Avbestilling før 24 timer før check -in vil bli belastet et administrasjonsgebyr på kr 100,- pr rom og får resten av romprisen refundert.

Ved uanmeldt uteblivelse belastes bestiller i sin helhet 100% av oppholdet.

Avbestilling og endring av opphold 7-90 døgn. Avbestilling el endring senere enn 7 dager før ankomst vil bli belastet med opptil 10% av prisen. 

Ved uanmeldt uteblivelse belastes bestiller med inntil 7 dager iht avtalt pris for hele oppholdet. 

Ved påbegynt leieforhold skal oppholdet betales i sin helhet, uavhengig av leietakers bruk. Er rommene gjort utilgjengelig av utleier, faller regelen bort.

Kongsberg Hybelmotells plikter

Kongsberg Hybelmotell skal sørge for rengjøring av hybelen 1 gang pr uke, med mindre annet er avtalt. Kongsberg Hybelmotell skal sørge for rengjøring ved enhver utsjekk av hybelrommet. Kongsberg Hybelmotell skal holde hybelen forsikret. Kongsberg Hybelmotell bærer for øvrig intet ansvar for skader, kostnader el tap som måtte oppstå ved innbrudd, brann, røykutvikling, strømavbrudd, vannskade el av andre årsaker. Kunden er i denne forbindelse innforstått med at Kongsberg Hybelmotell skal holdes skadesløs. Beboere oppfordres til å tegne reiseforsikring, og må selv evt anmelde tyveri el skade. 

Klage

Klage fra kunde el beboer skal fremstilles skriflig ovenfor Kongsberg Hybelmotell så snart som mulig og senest avreisedag. 

Div

  • Husleieloven har ikke anvendelse på dette avtaleforhold,  jfr husleielovene § 1-1 (4)
  • Kunden vedtar at tvangsfravikelse kan gjennomføres etter tvangsfullbysbyrdeloven § 13-2 (3) alternativ a
  • Ettersom levering anses å finne sted ved endelig bestilling og oversendelse av avtalen får reglen om avbestilling etter forbrukskjøpsloven § 41 anvdendelse på avtaleforholdet. 
  • Ettersom avtalen faller inn under angrerettloven § 22 bokstab b. får ikke reglen om angrerett anvendelse på avtaleforholdet. 
  • Det er ikke tillat med fremleie. 
  • Ved bestilling av ett rom med 2 gjester totalt, må man huke av feltet for ekstra seng, slik at man betaler korrekt sum for den ekstra gjesten.
kongsberg hybelmotell
Kongsberg Hybelmotell

Takk for at du velger oss!

Velkommen til oss!